Sorumluluklarınızın Farkında mısınız?


Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir. Bu çerçevede işletmelerin başlıca yükümlülükleri şu şekildedir:
Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.
 
Toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin, liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların 01.01.2018 tarihinden itibaren tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.
Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almaları ve tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlamaları zorunludur.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’le belirlenen tehlikeli maddeleri bulunduran veya bulunduracak olan kuruluşların Seveso kapsamında; büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak Seveso (BEKRA) Bildirimi gerçekleştirmek ve yapılan Seveso Bildirimindeki tehlikeli madde miktarlarına göre belirlenen seviyelerine uygun yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.