Proses Güvenliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca; Emekli İş Başmüfettişi, Emekli SEVESO Mevzuat Komisyonu Başkanı ve Denetim Koordinatörü Sn. Hüseyin Özcan liderliğinde uzman ekibimiz ile işletmelerin seviye ve kapsamlarını belirleyerek aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz;

 • GR-Güvenlik Raporu Hazırlanması
 • BKÖP-Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
 • GYS-Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması
 • DAPD-Dahili Acil Durum Planı Hazırlanması
 • BKSD-Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması
 • P&ID ve PFD Çizimleri
 • Kantitatif Risklerin Değerlendirilmesi ve Uygulanması
 • Risk Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
 • Domino Etkisinin Belirlenmesi

Eğitim ve Danışmanlık kapsamında; CLP Tüzüğü ve SEVESO III direktifi doğrultusunda tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli ekipman belirleme metodolojileri, kritik ekipmanların belirlenmesi, kaza frekansı tespitine elverişli senaryolar hakkında bilgi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

 

Seveso Nedir?

Seveso felaketi, 10 Temmuz 1976’da İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yer alan küçük bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen bir endüstriyel kazadır.

Bu kaza, yerleşik hayatın bulunduğu bölgede 2,3,7,8 tetraklorodibenzo p dioksin (TCDD “Seveso Deoksin”) için bilinen en yüksek maruziyet değeri ile sonuçlanarak çok sayıda bilimsel çalışmayı ve standart endüstriyel güvenlik düzenlemelerini beraberinde getirmiştir. AB sanayi güvenlik düzenlemeleri, Seveso II Direktifi olarak bilinir. Bu tür endüstriyel kazaların risk azaltımı konusuna ilişkin düzenlemeler Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Etkilerinin Azaltılması (BEKRA) olarak hazırlanmıştır.

Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.

 

Seveso Direktifi

İlk olarak 24 Haziran 1982 tarihinde yayınlanan 82/501/EEC Direktifi, Avrupa’da devam eden kazalar sonrasında, bu direktifin etkinliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında 96/82/ ECS SEVESO II Direktifi olarak yayımlanmış, 2003 yılında bir kez daha gözden geçirilerek 2003/105/EC Direktifi olarak revize edilmiştir. Son olarak 24 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan 2012/18/EU SEVESO III Direktifi ise 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle AB bünyesinde uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde SEVESO II Direktifinin uygulanmasına yönelik ilk çalışma, 18 Ağustos 2010 tarihinde, “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” olmuştur. Daha sonra da, 30 Aralık 2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” adıyla, 288867 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ile de son halini almıştır.

 

Seveso Direktiflerinin amacı

 • Yüksek riskli kazaların oluşma ihtimalini azaltmak
 • İnsan sağlığına, çevreye ve işletmeye yönelik zararları en aza indirgeyip kontrol altına almak
 • Yüksek operasyonel risk taşıyan tesislerin güvenle işletilmesi

 

Kimler Seveso Kapsamına Girer?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen tehlikeli maddeleri, yine aynı ekte belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla miktarda bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen kuruluşlar Seveso kapsamında değerlendirilir.

Madde 3 Uyarınca Kapsam Dışı Faaliyetler

 1. Askeri Kuruluşlar
 2. Boru Hatları
 3. Radyasyon Kaynaklı Tehlikeler
 4. Kara-Hava-Deniz Taşımacılığı
 5. Denizdeki Petrol/Maden Aramaları
 6. Depolama Dışı Madencilik
 7. Atık Depo Alanları

 

İdari Yaptırımlar 

İşletmeci tarafından büyük kazaların önlenmesi ve zararların azaltılması için alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespiti durumunda bakanlık tarafından kuruluş/tesis kapatılır veya ilgili bölümlerin işletmesi durdurulur.

İşletmeci tarafından güvenlik raporunun ve dahili acil Durum planının süresinde teslim edilmediği durumunda bakanlık tarafından kuruluş/tesis kapatılır veya ilgili bölümlerin işletmesi durdurulur.

Diğer eksik durumlarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerince yaptırım cezası uygulanır.

İdari para cezası, ihlal edilen maddeler ile kuruluşun tehlike sınıfı, çalışan sayısı ve yıllık yeniden değerleme oranlarına göre 50.000 TL – 300.000 TL tutarlarında değişiklik gösterir. 

 

Bekra Bildirimi

Bekra Bildirimi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan ettikleri bildirimdir. Bu bildirim Bekra Bildirim Sistemi üzerinden yetkilendirilmiş kişi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bekra Bildirimi ile işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

 

Hangi durumlarda tekrar bildirim yapılması gerekir?

 1. Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluş seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması.
 2. Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması.
 3. Beyan edilen tehlikeli maddelerin fiziki şeklinde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması.
 4. Bildirimin sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması.
 5. Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi veya bu Yönetmeliğin kapsamı dışına çıkması.
Coordinates of this location not found

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: