Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

ISO 14040, ISO 14044, ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14067, ISO 14046 ve ISO 14065 kapsamında; Çevre Mühendisi, SGE Baş Doğrulayıcı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi Sn. Seda Gümüş liderliğinde çeşitli mühendislik ve anabilim dallarından mezun 32 uzman, 5 direktör, 2 koordinatör ile Yeşil Mutabakata adaptasyon noktasında atılacak tüm adımlarda aşağıda sıralanan hizmetleri işletmeniz adına gerçekleştiriyoruz:

 • Sürdürülebilir ve Yeşil Mutabakat kapsamında bir, beş ve on yıllık stratejik planların hazırlanması ve/veya değerlendirilmesi
 • Kurumsal Karbon Ayak İzinin hesaplanması ve durum tespitinin yapılması
 • Ürün Su Ayak İzi ve Ürün Karbon Ayak İzi hesaplanması
 • Yaşam Döngüsü Analizlerinin (LCA) gerçekleştirilmesi
 • Hesaplamaların ulusal ve uluslararası düzlemde akredite kuruluşlarca doğrulanması
 • Hesaplamalar sonucu elde edilen raporlamaların gönüllü uluslararası platformlara (CDP, SBT, GRİ Sertifikasyon) aktarılması
 • Teknolojik ilerlemeler ile uluslararası ve ulusal düzlemde gerçekleştirilen sektörel çalışmaların takip ve aktarımı
 • İklim Değişikliği sürecine uyarlanabilecek stratejik plan dahilinde alternatif proje fizibilitelerinin hazırlanması, tespit edilen projelerin detaylı analizleri, mühendislik/ar-ge çalışmaları ve değişim süreçleri yönetimi (Dekarbonizasyon)
 • Uluslararası ve ulusal yeşil finansmana ulaşım için gerekli müşavirlik hizmetlerinin verilmesi
 • Uluslararası ve ulusal karbon piyasaları faaliyetleri için danışmanlık ve rehberlik edilmesi
 • Uluslararası ve ulusal sektör bazlı çevre etiketi çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Sera gazı emisyonları izleme, raporlama ve doğrulama (MRV) ve emisyon ticaret sistemi (ETS) danışmanlık hizmetleri

Sera Gazı Hesaplama, Raporlama ve Doğrulama Standartları

Sera gazlarını hesaplanmasında; karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitrözoksit (N2O), hidroflorokarbon (HFC), perflorokarbon (PFC), kükürtheksaflorür (SF6) ve kloroflorokarbon (CFC) gazlarının konsantrasyonları dikkate alınır.  

Bu doğrultuda;

 • ISO 14040 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve
 • ISO 14044 Çevre yönetimi – Yaşam döngüsü değerlendirmesi – Gereksinim ve kurallar(LCA)
 • ISO 14064-1 Sera gazları – Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler
 • ISO 14064-2 Sera gazları – Bölüm 2: Sera gazı emisyonu azaltımlarının veya giderilmesi iyileştirmelerinin miktarının belirlenmesi, izlenmes ve raporlanması için proje düzeyine rehber KILAVUZ
 • ISO 14064-3 Sera gazları – Bölüm 3: Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanması için rehber KILAVUZ
 • ISO 14067 Sera gazları – Ürünlerin Karbon Ayak İzi-Nicelleştirme İçin Gereklilikler ve Kılavuzlar
 • ISO 14046 Çevre yönetimi – Su ayak izi – Prensipler, gerekler ve kılavuz
 • ISO 14020 Çevre etiketi serisi – Tip 1-2-3
 • ISO 14065 Sera gazları – Akreditasyon veya diğer karşılıklı tanıma formlarında kullanmak için sera gazı geçerli kılınması ve doğrulaması yapan kuruluşlar için şartlar
 • ISO 50001 Enerji Verimliliği

Sera Gazı Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Nedir?

Sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki yönetmelik kapsamında, ulusal emisyonların yaklaşık %50’sinin tesis seviyesinde ve çok hassas bir şekilde izlenmeye başlanması amaçlanmaktadır. Doğrulayıcılar vasıtası ile tesis bazında gerçekleştirilecek olan yerinde inceleme ile emisyon raporlarının doğruluğunun kontrolü sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda Sera Gazı İzleme Planını Bakanlığa sunan firmalar onaylanan Sera Gazı İzleme Planına göre planı verdikleri yıl boyunca emisyonları izleyecek ve raporlama yapacaklardır.

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması(SKDM) Nedir?

MRV sistemi ETS’nin altyapısını oluşturur. Ulusal düzeyde emisyon denetim ve ticaret mekanizması olarak tanımlanan ETS sektörel olarak Bakanlık tarafından belirlenen karbon emisyonu üst sınırlarının aşılması durumunda ton başına cezai yaptırım ya da bu sınırın aşılma miktarına göre bu emisyonun kuruluşlar arası ticaretinin yapılmasını öngören sistemdir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ise ETS’nin uluslararası düzeyde uygulanması ile ihracat faaliyetlerini kontrol ederken aynı zamanda emisyonu kontrol altına almayı amaçlayan ve kuruluşlar arası adaleti sağlamayı öngören mekanizmadır. 

Yeşil Mutabakat Nedir?

Paris İklim Anlaşması doğrultusunda yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlayan; 9 ana başlık, 32 hedef ve 81 eylem planından oluşan bir belgedir. Avrupa Birliği 2050’de dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olma hedefi için 2030 yılına kadar emisyonları 1990’a göre %55 azaltma, yenilenebilir enerji oranını %40’a çıkarma ve enerji verimliliğini %36 arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yeşil ekonomiye ve finansmana geçişi sağlayacak mali sistem ve mekanizma oluşturulması amaçlanmaktadır.

 1. Sınırda Karbon Düzenlemeleri
 2. Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi
 3. Yeşil Finansman
 4. Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı
 5. Sürdürülebilir Tarım
 6. Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
 7. İklim Değişikliği İle Mücadele
 8. Diplomasi
 9. Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi oluşumları hayatımıza sokan Yeşil Mutabakat bu kapsamda bazı karbon fiyatlandırma mekanizmalarını oluşturmaktadır. Bu oluşumlarda öncelikli sektörler çimento, demir-çelik, alüminyum, enerji ve tarım sektörleridir.

EĞİTİM ÖN-TALEP FORMU

Talep Edilen Eğitim

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup hangi eğitimlere katılmak istediğinize yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz:

Eğitim Tercihleri

Eğitim programları talep doğrultusunda planlanacak olup eğitimlerin hangi zamanda ne şekilde verilmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz. Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz: