LİMAN HİZMETLERİ

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması kapsamında; Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesisleri için alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sürecine dair rehberlik ediyoruz.

Acil Durum Planı
Mevzuatlar çerçevesinde acil durumlardan kaynaklanan can, mal ve çevre emniyetine yönelik olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kaza sonrası yapılması gereken işlemlerin belirlendiği Acil Durum Planının oluşturulmasında uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Diğer Plan, Rapor ve Dokümanlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar çerçevesinde kıyı tesislerinin işletme izni alması konusunda tüm süreçleri yönetiyor, bu süreçlerde ihtiyaç duyulan yangın planı, yerleşim planı vb. dokümantasyon ve raporlamalar ile ilgili çözüm sunuyoruz.

Yeşil Liman ve Ecoports
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TSE “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında TSE’nin yayınladığı “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu’nda belirtilen şartların yerine getirilerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” alınması ve Avrupa Limanları Organizasyonu ESPO tarafından yayımlanan Ecoports projesi süreçlerine rehberlik ediyoruz.

Yük Emniyeti
Kara ve Deniz yolu taşımacılığında yayınlanmış olan ulusal ve uluslararası düzenlemeler gereği, taşınan yükleri, yük taşıma birimlerini, taşıma yapılan araçları ve bu yükleri elleçleyen kişileri korumak amacıyla yüklerin uygun şekilde yüklenmesi, güvenli istif edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. Yük emniyeti alınmamış üniteler, nakliye esnasında kayabilir, konteynere veya araca zarar verebilir, düşebilir, hasar görebilir, çevreye ve insan sağlığına karşı maddi ve manevi zararlara neden olabilir. TMGD A.Ş olarak yük emniyetinin sağlanması konusunda tüm süreçlerde hizmet veriyoruz.

Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)
Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 3.3.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur. İdare tarafından, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında; TMR’nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyor ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi başvurularında danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

Teçhizat ve Ekipman Temini:
Kıyı tesislerinde ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipmanlar, göz-vücut duşları, kimyasal dökülmeye müdahale ekipmanlarının yanı sıra konteyner elleçleme ekipmanları, acil bırakma kancaları, iskele bağlantı elemanları, kenar koruyucular, yaya yolları, rampalar, güvenlik merdivenleri, makine ve yedek parçalar vb. her türlü ekipman ihtiyacınıza yönelik çözümler sunuyoruz.