Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

tmgd-bulten-2

Tehlikeli yük elleçleyen liman tesisleri için 14 Kasım 2021 tarihinde Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından TYUB Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 14 Kasım 2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Buna göre yürürlükte olan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 01 Nisan 2022 itibariyle yürürlükten kaldırılacak olup bu yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgeleri (KTTMUB) geçerlilik süreleri sonuna kadar geçerlidir.

 

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi, Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi ve TMGD yeni yönetmelik kapsamında tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

 

TYUB ücreti, elleçleme ve/veya depolama yetkisi talep edilen tehlikeli yük cinsi sayısı ile 5.000 TL çarpılarak hesaplanır. TYUB düzenlemek için yerinde yapılan denetimin ücreti 3.500 TL’dir. TYUB’nin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre sonunda tekrar denetim yapılarak ücreti karşılığında belge yenilenir.

 

Tehlikeli yük aşağıda şekilde tanımlanmıştır:

 

1) MARPOL 73/78 Ek I, Lahika 1’de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,

2) IMDG Kod Bölüm 3’te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,

3) IMSBC Kod Lahika 1’de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda “B” ile “A ve B” ibaresi olan dökme yükleri,

4) IBC Kod Bölüm 17’de verilen tablonun “hazards (zararlılar)” başlıklı “d” sütununda “S” veya “S/P” ibaresi bulunan sıvı maddeleri,

5) IGC Kod Bölüm 19’da verilen gaz halindeki maddeleri

6) Kıyı tesisleri, tehlikeli yüklerle ilgili yapılan tüm işlemlerin, sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan prosedürleri ve tehlikeli yüklere yönelik emniyet planını içeren Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi hazırlar. Rehber ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık olacak şekilde kıyı tesisine ait web sitesinde yayımlanır.

 

Tehlikeli yükleri elleçleyen kıyı tesisleri TMGD/IMDG istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet almak zorundadır. Bu tesisler ayrıca TMFB ve TMGD/ADR hizmeti almazlar.

 

TMGD’ler, hizmet verdikleri kıyı tesislerinin yönetmelikteki sorumluluklarına yönelik olarak üçer aylık periyotlarla rapor hazırlar ve İdareye bildirir. Raporlarda eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde İdare veya liman başkanlığı kıyı tesisinde denetim yapmaya yetkilidir.

Son Eklenen Yazılar